Breaking News

Chahi 42 Hospitalda Laikatnarakhibi Nurse Aruna Sanbok Ngasi Taibangpal Thadokhre.

Correspondent/Chumthang News Service,
Imphal,18thMay,2015: Nurse ki sinfhamda leibi aruna sanbokpu houkhiba eng 1973 da mahakna thabak touriba hospital aduda amot akai sit sengbagee thabak touba nupa amana nupi oibigee ejat loubiraba matungda mioibagee minungsi leitana otpi neibikhibaga loinana mahakki tamthina hatnaba hotnabadagee siningchitta hinghourabi nurse arunagee aroiba khongchat ngasi oiraduna taibangpal thadoktuna chatkhre.

Aruna houkhiba sanglaba chahi 42 mumbai gee King Edward Memorial Hospitalda laiyengduna lakhibani hairi. Nupi oibigee ejat manglabi arunana mahakpu hatokpiro haiduna thammoi sokna fongdokhiba wafham ama india gee khwaidagee wangba wayel shang supreme courtna chatnaba yaroi haiduna reject touduna lakhibani.

Petition adu former journalist amadi author pinky birani na file toukhibani. Adumakpu Hospital Management amadi atei staff singna oppose toukhibani.Aruna na ngasi leikhidabada hospital asina thammoi sokna nungaitaba fongdokhi. Amaromda india gee tongan tonganba mafhamsingda nupi singee mathakta chathariba meeyot meeneigee pao nongmada masing thingamdana taribani.


Nupigee mayokta chathariba meeyot meeneigee mayokta india government amadi state singee government singna houjikfaoba masigumba thoudoksing thoktanaba hotnabagee thousilda achouba wahang ama hangduna lakli,matungdasu wahang oina adumak leikhiga douribara haina maikei kayadagee hangnarakli.

No comments