Breaking News

SAYO & SANPOna Manipurgi Mao Mioisingbu Nagaland Ngamkhei Lansinba Yadabagi Athingba Thamkhraba Matung, Maogi Khunjasing Khwairamband Keithel Karaktuna Keithel Fhamba Houkhre.

Chumthang News Service,
Imphal/4th July/2015: Manipurgi ngamkhei sarukta leiriba Zhuko Valleyda Nagalandgi lup kharana kilometer 15 rom changsillaktuna maning makha tamna state yumthangnaba state amagi ngamkhei wangma lanna tongan tonganba makhalgi thouwong chatharakpa, Manipurgi apunba saktam amadi ngamkheida akaiba lakadaba fibam kaihourakhiba adubu yade haiduna Manipurgi nagmkheida khundariba Maogi mioisingbu Nagaland manungda chatpa yaroi haiduna athingba pirakpa, kohimada Maogi mioisingna hangba dukan pumnamak thong lolhankhiba, thugai yeikhaikhiba, state adu thadoktuna chatkhinaba khanghankhi thoudok kaya ama thokhraba matungda oirakpa fibam ama oina Manipurgi Maogi khunjasingna thajaba mahei marongsing yonfam leitbagi awaba mayoknarambadu Civil Society Organisationsingna kanna hotnabadagi awaba kokhalle hairi.
Numit kharanigi mamangda Southern Angami Naga People Organisation amadi Southern Angami Youth Organisation anina thengkhang kayada Manipur ngamkheida akaiba piba thowong chathaba amadi Manipur miyamgi pukning wakhal nungaihalloidaba thabak chatharakpa loinana Maogi mioisinghda yeknabadouna atamnana singnarakpa kaya thokhre hairi.

Oirakliba fibam aduna maram oiraga Maogi khunjasinggi hingnabagi lambi oiriba mahei marongsing yonfam leitabagi awaba mayoknaramdu Manipurgi Civil Society Organisationsing amadi Mao Council anina punna khutsamnaraga Imphalda makhoigi pot-cheising yonnaba mafham ama sinbiduna awaba kharagi makheidi kokhalle hairi.Maodagi gari 7 lomda lakpa mioisingna ngarangdagi houna Imphalgi Nagamapalda temporary market ama oina pt yofam sinbikhiba leikhrabani.

No comments