Breaking News

BJP na kanglup ki irang thok-hannaba hotnabani: Maoist

IMPHAL(CNS): Inner Line Permit system chatnahannaba Manipur meeyamna yelhou khunai kannabagidamak changsinkhiba Ihougi makha tarakpada thokliba pamdaba thoudok kayasi India-gi leingak amadi masigi khongburoisingna sinba thou-insinni.

Bihar-gi Pappu Yadav yaona Political Party kharagi luchingbasingna Yelhoumi kannabagi Ihoubu lanna sandoklibasi Loilam leingak mapu oiriba BJP gi political alliance ngaktani haibasi Manipur meeyamna munna yenglagadi Mayek sengna khangba ngamgani. Nakal amaromda Manipur-da Kanglup ki akhuba mityengdagi Hoo kamilibasing asisu Indian Army da leirambadagi potharaba "Siphai Amanba-sing" ni. Maram aduna yelhoumi kannabagidamak Manipur meeyamna changsinkhiba Ihou asibu aremba tahannaba hotnaribasi Loilam leingak asigi thousilni haibasi yamna mayek senglaba maramna Maoist Communist Party Manipur na Yelhoumi khunai kanjanabagidamak warep ani loure. 

Manipur meeyamgi oiba Meepham amadi Lup amattada Indian Army amadi Indian Army oirambadagi Potharaba Siphai Amanbasing amaphaoba Yaohalloidabani haibasina khunai kanjanabagi ahaanba warep oina loure. Yelhoumi kannabagi Ihou marakta charak chahing naihanduna Yelhoumi kannabagi ihoubu aremba tahannaba hotnariba loilam leingakki thousil asi Numit Manganigi manungda toktrabadi Lakliba September 15,2015 dagi houraga Manipur da Bharatya Jananta Party (BJP) Manipur leimaidagi Meeyam amadi Maoist Communist Party Manipur ani pullaga muthatpa haibasina anisuba warepni. Yelhoumi kannabagi ihougi marakta lakliba Wathok khudingmak lup asina hankatna taret tara thokna khanna neinaraba matungda tangaiphadana Manipur meeyamgi khollaobu mapung phahannaba warep loukhibani. Nakal amaromda Manipur meeyamna Inner Line Permit system chatnahannaba ihou changsillibasi maru-oina Indiadagi ising ichaogum changsillakliba Mitop miyanchasingna Manipur pumba yotsillakkadouriba asidagi thingnabagidamaktani. 

Manipur meeyamna Indian Meeyamdagi yelhoumi kannabagidamak changsinkhiba ihou asibu Hanna Indian Army oiramba Siphai amanba mayam punsillaga meeyamgi ihou asibu maithinaba hotnaduna Kanglup maselgi marakta singchep thaduna U-da Kok Wada kak touduna kaksabi sarakhibani. Maram aduna Manipurgi Yelhoumi phurup maselgi marakta nungsi chanana leinabagidamak Siphai Amanbasing Meeyamgi oiba Meepham amadi Lup amattada Saruk yahandanaba athingba asi Maoist Communist Party Manipur-na warep loukhibani. Ngarangna Awang Nongpok lamdamgi meeyam nattraga Jammu Kashmir yaona India gi maphamda chathariba Yawol lalhougi mayokta leptuna meeyam ot-neiramlaga Aphaba saduna marei khatlibasi Lup asina makha tana yengduna leithokloi. Karigumba Lup asina thamliba athingba asigi mayokta leptuna Lup amadi meeyamgi meephamda saruk yahallamba thoklabadi adugumba Lup amadi Meepham adubu sillibasing adu anti-party oiba amadi Anti People oiba kanglupni haina loubaga loinana chap chana wayen-gani. Nakal amaromda Manipur meeyamna chahi lisang sitna ihou changsillakpadagi Yelhoumi kannabagi Po-kaangba loirakpana ngasidi warep asi BJP na luchingba Leingak asigi aroiba warepki pungpham yourakle. Pungpham asidagi naanthoknaba hotnabada makhal makha kayagi kanglup ki irang sagattuna BJP na Masagi thoudangdagi nanthoknaba hotnari.

Bihar da Masagi popham phaoba leitaba BJP na thadokpa Tamnalai amana Kanglup ki irang sagatnaba hotnari. Asumna BJP na Luchingba NDA alliance ta yaoba mayam ama thadoklaga Kanglupki irang sagatnaba hotnari. Nagaland da Yumpham oiba Naga Peoples Front (NPF) haiba regional Political Party asisu NDA gi alliance ki manung challibani. Thokliba wathok mayam asi araanba wakhallonda BJP na masagi thoudangdagi nanthoknaba hei-na singna semgatpa lallong amani. Maram aduna Bhoot sanariba BJP na mapham chana Bhoot loisinduna Manipur da yelhoumi kannabagi waphambu Politicize touba toktragadi Manipur Meeyamna Keidounungda tuminna leiroi. 

Numit Manganigi manungda makhoigi lallong leptuna Manipurgi Yelhoumi kanbagi ihoubu arembada tahannaba hotnaribasi leptragadi Manipur meeyam amadi Maoist Communist Party Manipur ani amatta oina punminnaduna BJP bu Manipur leimaidagi muthatnaba warep lourakpani. Maoist Communist Party Manipur na lourakliba warep animak Manipur meeyamgi yaiphaba tunglamchat amagidamaktani haibasi kupna khanthabiduna Manipur meeyamna amatta oina sougatpinaba Meeyamgi pukning chingsinjari.

No comments